ஆசிய சாதனையாளர் விருதுகள் எங்கள் பரஸ்பர இலக்குகளை அடைய ஸ்பான்சர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்களுடன் இணைந்து பணியாற்றிய நீண்ட கால வரலாறு மற்றும் அனுபவம் உள்ளது.

EPG Economic and Strategy Consulting Logo
Royal Air Force logo

எங்கள் கூட்டாளர்கள்

சாரிட்டி பார்ட்னர்

மீடியா பார்ட்னர்

Gujarat-Samachar-logo

மீடியா பார்ட்னர்

கம்யூனிட்டி பார்ட்னர்

மொழிபெயர்ப்பு கூட்டாளர்

AAA partner Language Interpreters

கேட்டரிங் பார்ட்னர்

AAA sponsor Ragamama Ragasaan