ஏபிபிஎல் மற்றும் ஈபிஜி இடையேயான கூட்டணியில் ஆசிய சாதனையாளர்கள் விருதுகள் புதிய சகாப்தத்தில் நுழைகின்றன

Smita Patel, Director of EPG, said: “Asian Voice and Gujarat Samachar harbour a special place in the community, documenting our growth and contribution to life in the UK over decades. We are proud to be part of such a legacy. EPG works with entrepreneurs, innovators and leaders globally through our offices in the UK, India [...]

You may also like

Royal Air Force at the Asian Achievers Awards

ஆசிய சாதனையாளர் விருதுகள் ஒரு தேசிய பொக்கிஷம்

Since they started in 2000, the Asian Achievers Awards (AAA) have occupied a special place in the Asian community, documenting our growth and contribution to life in the UK over several decades. Since they started in 2000, the Asian Achievers Awards have occupied a special place in the Asian community, documenting our growth and contribution [...]

You may also like

CB Patel from ABPL at the Asian Achievers Awards

ஏபிபிஎல் மற்றும் ஈபிஜி இடையேயான கூட்டணியில் ஆசிய சாதனையாளர்கள் விருதுகள் புதிய சகாப்தத்தில் நுழைகின்றன

Smita Patel, Director of EPG, said: “Asian Voice and Gujarat Samachar harbour a special place in the community, documenting our growth and contribution to life in the UK over decades. We are proud to be part of such a legacy. EPG works with entrepreneurs, innovators and leaders globally through our offices in the UK, India [...]